Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Tercera cobrança 2019
La tercera cobrança del 2019 comença el 20 de setembre i finalitza el 20 de novembre. Durant aquest període es posen al cobrament els rebuts de:
- l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica
- Impost sobre Activitats Econòmiques
- i taxes i altres ingressos de dret públic
La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 31d'octubre.
Per domiciliar un rebut d'aquesta cobrança, l'interessat te dues opcions:
 - a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL (https://ov.oagrtl.cat/)
 - trucar al telèfon gratuït 900 354 136 de l'1 al 25 d'octubre (de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí)
El tercer termini de rebuts domiciliats d'IBI-Urbana i BICES es carregarà el 31 d'octubre.
També recordar que, una vegada iniciada la cobrança, podeu disposar de les llistes cobratòries al següent enllaç: https://emunicipal.diputaciolleida.cat, on podreu accedir al seu contingut identificant-vos amb el nom d'usuari i contrasenya.

Parcel.lari d'IBI Rústica
Pel que fa a l'Impost sobre Béns Immobles Rústica, quan el contribuent es descarregui les dades del rebut, automàticament li sortirà el parcel.lari. També pot accedir-hi a través de la següent adreça: https://ov.oagrtl.cat/703.aspx

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

  La Diputació de Lleida col·labora en les despeses que té aquesta corporació en concepte de “Programa per a la promoció d’hàbits saludables per l’any 2018” per import de 6.500 €.

 

 

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Donem la benvinguda  a la Sra. Razika Zarioh, jove graduada en dret i inscrita al programa de Garantía Juvenil.

Contractada en pràctiques per l'Ajuntament a través de la subvenció otorgada pel servei d' Ocupació de Catalunya i  amb el Fons Social Europeu.

Estarà amb nosaltres fent tasques de suport a intervenció-secretaria fins el dia 29 d'abril del 2020.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Objectiu: Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals. Reduir el número de desplaçaments dins dels pobles i ciutats mitjançant la instal.lació de sistemes de recollida als establiments.

Persones beneficiàries:

 • Empreses de comerç i serveis, artesania i moda.
 • Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Accions subvencionables:

Àmbit 1: recuperació dels locals buits

 • La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
 • L'ús d'aparadors de locals tancats.
 • La continuïtat de l'empresa comercial.
 • L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d'establiments

 • La reforma de l'establiment en parades de mercats municipals sedentaris
 • L'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
 • La reforma de l'establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).

Àmbit 3: sistemes de “Click & Collect”

 • Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent).

Requisits: Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

Àmbit 1:

 • En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
 • Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall.
 • Han de disposar del corresponent permís municipal.
 • Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals.

Àmbit 2:

 • En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.
 • En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2on grau).

Àmbit 3:

 • Seran beneficiàries les botigues a peu de carrer i les parades de mercats municipals sedentaris que disposin de l'espai suficient per incorporar punts de recollida digitalitzats.

Quantia de la subvenció: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 e

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

PRIMERA COBRANÇA DE L'ANY 2019

La primera cobrança de l'any 2019 comença el 27 de febrer i finalitza el 29 d'abril. Durant aquest període es posen al cobrament els rebuts de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, taxes municipals i quotes de comunitats de regants.

La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 29 de març.

Per a domiciliar un rebut, hi ha dues opcions:

- a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL: https://ov.oagrtl.cat/ 

- trucar al telèfon gratuït 900 354 136, del 4 de març al 8 d'abril, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí.

La data de càrrec d'aquests nous rebuts domiciliats és el 12 d'abril.

Recordar que, una vegada iniciada la cobrança, podeu disposar de les llistes cobratòries al següent enllaç: ww.oagrtl.net on podreu accedir al seu contingut identificant-vos amb el nom d'usuari i contrasenya.

subvencionades les actuacions portades a terme als camins municipals amb la col·laboració de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA, per import de 5.538 €.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969


Des de fa uns dies, podem gaudir del nou mobiliari lúdic infantil.

Actuació prevista en el pressupost 2019 per un valor de 9.970,00 €, finançats amb recursos propis.


Ara toca que els nostres infants els disfrutin!!!

ANUNCI DE LICITACIÓ DE LA GESTIÓ DELEGADA DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE SERVEIS D'ANGLESOLA

ANUNCI DE LICITACIÓ DE LA GESTIÓ DELEGADA DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE SERVEIS D'ANGLESOLA

Es troba oberta la licitació de la gestió delegada de la residència i centre de serveis d'Anglesola. Per consultar el plec de clàusules administratives particulars cal visitar el perfil del contractant. Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=57415413&lawType=

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

NADAL 2019

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

 

L’artista d’Anglesola David Escribà, amb l’ajuda del regidor Enric Valls, ha treballat aquest estiu en la confecció d’un mural de grans dimensions que presidirà el nou pati de l’escola Santa Creu d’Anglesola, que es va estrenar el mes de desembre passat. Valls va dir que el mural ocupa una superfície de 120 metres quadrats i va destacar que han estat treballant amb l’obra durant les tardes d’aquest mes d’agost.

Per la seva banda, l’artista Escribà va explicar que el mural “representa l’esperit entremaliat” dels nens combinant fauna autòctona com conills, mussols, serps i senglars amb el vessant didàctic de l’escola.

Text: Laia Pedrós Castany

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

L'ajuntament d'Anglesola porta a terme una actuació de millora al camp de futbol municipal amb unes grades.

La instal·lació d'aquestes noves grades compta amb una subvenció de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA

 L'objectiu es poder veure els partits amb més comoditat i en millors condicions ja que el futbol d'Anglesola compta amb una gran afició.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Es troba publicada la licitació del contracte d'obres per la renovació de la xarxa d'aigua i pavimentació del Carrer Lleida d'Anglesola al perfil del Contractant de l'Ajuntament d'Anglesola.

ANUNCI

LICITACIÓ DEL CONTRACTE PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER LLEIDA D’ANGLESOLA

 

Entitat adjudicadora:

 1. Organisme: Ajuntament d’Anglesola
 2. Dependència que tramita l'expedient: Secretaria municipal
 3. Número d’expedient: 2019/308/02.08.01
 4. Adreça d'internet del perfil de contractant: https://seu-e.cat/ca/web/anglesola

 

Objecte del contracte.

 1. Tipus de contracte: Obres.
 2. Descripció. PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER LLEIDA D’ANGLESOLA
 3. Lots. No s’escau
 4. CPV 45233252-0
 5. e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació. Perfil Contractant
 6. f) Data de publicació de l'anunci de licitació: 14/10/2019

 

Tramitació i procediment.

 1. Tramitació: Ordinària
 2. Procediment: Obert simplificat sumari

 

 

Pressupost base de licitació.

 1. PEM + Despeses Generals + Benefici industrial: 58.985,66 € i 12.386,99 € IVA 21 %
 2. Pressupost d'execució per contracte 71.372,65€

 

Garanties.

 1. No s’exigeix, d’acord amb el previst pel tipus de procediment

 

 

Obtenció de documentació i informació.

 1. Entitat : Secretaria de l'Ajuntament d’Anglesola
 2. Domicili: Pl. Església, 7
 3. Localitat i codi postal: Anglesola- 25320
 4. Telèfon: 973.308.006
 5. Internet: http://www.anglesola.cat
 6. Data límit d'obtenció de documents i informació: El darrer dia per presentar les pliques.

 

Requisits específics del contractista.

 1. Classificació: no correspon.
 2. Altres requisits: Alta al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades.

 

Calendari per a l’entrega de les obres i duració del contracte: L’execució de les obres està prevista en 4 mesos.

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

  1. Data límit de presentació: 05 de novembre de 2019
  2. Documentació a presentar: la prevista al plec de clàusules administratives particulars
 • Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica: sobre digital del perfil del contractant de l’Ajuntament d’Anglesola.

 

Obertura de sobres electrònics.

 1. Entitat: Ajuntament d’Anglesola
 2. Lloc: Oficines municipals Pl. Església núm. 7 d’Anglesola
 3. Data: S’anunciarà el dia previst per l’obertura de les pliques, al tractar-se d’una licitació electrònica.
 4. Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte d’obertura de les proposicions és públic
 5. Mesa de contractació: designada a la clàusula 17 del plec de clàusules administratives particulars

 

Despeses d'anuncis.

 1. A càrrec de l'adjudicatari.

 

 

Anglesola a la data de la signatura electrònica.

L’Alcaldessa.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Des de Protecció Civil iniciem un any més la campanya de preparació i sensibilització davant dels riscos d’hivern i us fem arribar els resums tècnics sobre el risc de nevades i d’allaus, i sobre els corresponents plans Neucat i Allaucat, per facilitar-vos la preparació i l’actualització dels vostres procediments i actuacions municipals.

Us recordem la importància de preparar-se i tenir previstes les actuacions que ha de fer el municipi enfront dels riscos que us poden afectar. Tingueu present que hi ha accions a fer abans, durant i després que es produeixi una emergència. Aquestes han d’estar especificades en els vostres plans d’actuació municipal.

Podeu consultar l’estat actual dels plans de protecció civil municipal que heu de fer de manera obligatòria a:

http://bit.ly/2Dy6sZr

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Divendres dia 22 de novembre en sessió del Ple de l’Ajuntament d’Anglesola es va aprovar de forma inicial el projecte de reforma i millora de l’enllumenat exterior que reduirà el consum elèctric a la meitat. El pressupost total es de 325.552,24 euros(iva inclòs) que serà finançada per una part de les subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixen el pas d’una economia baixa en carboni en el marc del Programa Operatiu FEDER, per una altra la Diputació de Lleida i per fons propis del municipi.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

 

L’Ajuntament d’Anglesola va inaugurar divendres la millora duta a terme en els últims mesos a la principal entrada del municipi, que han batejat com el jardí de la muralla. Un dels elements més significatius és un banc en homenatge als donants de sang. L’alcaldessa, Carme Miró, va explicar que aquest banc pretén agrair l’altruisme i la generositat de totes aquelles persones que amb la seva sang contribueixen a salvar vides. Una de les protagonistes de l’acte va ser Angeleta Orpella, veïna d’Anglesola i vicepresidenta de l’Associació de Donants de Sang de l’Urgell. Orpella té una dilatada trajectòria com a donant de sang, gairebé mig segle, i va ser una de les primeres voluntàries de la província en captar nous donants. De fet, és la Geganta de la Sang. També va participar-hi el Sr. Postu, que va presentar el seu segon llibre Soc més de l’oest.

L’actuació a l’entrada principal d’Anglesola s’ha centrat en condicionar i millora la zona coneguda com el bosquet de la muralla, on l’Ajuntament ha replantat nous arbres, arbusts, plantes i flors alhora que s’ha construït una escala i ha habilitat un espai de descans enmig de la natura. A la part baixa de la muralla, alumnes de l’EASD Ondara de Tàrrega van dissenyar un mural relacionat amb elements del paisatge i del poble d’Anglesola. L’actuació ha costat uns 35.000 euros i ha estat finançada per la Diputació de Lleida.

Subvencionades part de les despeses de manteniment i conservació per l'exercici 2018 per part de la Diputació de Lleida, mitjançant un ajut directe per import de 15.000 euros.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Es troba oberta la licitació de la gestió delegada de la residència i centre de serveis d'Anglesola. Per consultar el plec de clàusules administratives particulars cal visitar el perfil del contractant. Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=57415413&lawType=

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

 

 

Expedient: 2019/264/02.08.03

Contractació de gestió de serveis públics

 

 

ANUNCI

LICITACIÓ DE CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DELEGADA DE SERVEI PÚBLIC

 

Entitat adjudicadora:

 1. a) Organisme: Ajuntament d’Anglesola
 2. b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria municipal
 3. c) Número d’expedient: 2019/264/02.08.03
 4. d) Adreça d'internet del perfil de contractant: https://seu-e.cat/ca/web/anglesola

 

Objecte del contracte.

 1. a) Tipus de contracte: contractació de la gestió delegada.
 2. b) Descripció: CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DELEGADA DE SERVEI PÚBLIC, RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA.
 3. c) CPV 45233252-0
 4. d) Lots: no hi ha lots
 5. e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació. Perfil Contractant

 

Tramitació i procediment.

 1. a) Tramitació: tindrà caràcter urgent atesa la necessitat immediata de prestar el servei.
 2. b) Procediment: Gestió delegada de naturalesa administrativa.

 

Pressupost base de licitació.

No hi haurà un pressupost de licitació atès que la gestió delegada no és, de llei, una formula de contractació pública; sens perjudici que se li hagi d’aplicar el règim de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació pròpies d’aquest cos normatiu.

 

Garanties.

 1. a) No s’exigeix la constitució de garantia provisional ni de garantia definitiva.

 

Obtenció de documentació i informació.

 1. b) Entitat : Secretaria de l'Ajuntament d’Anglesola
 2. c) Domicili: Pl. Església, 7
 3. d) Localitat i codi postal: Anglesola- 25320
 4. e) Telèfon:973.308.006
 5. f) Internet: http://www.anglesola.cat
 6. g) Data límit d'obtenció de documents i informació: El darrer dia per presentar les pliques.

 

 

 

 

Requisits específics del contractista.

 1. a) Classificació: no correspon.
 2. b) Altres requisits: Alta al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades.

 

Duració del contracte: cinc (5) anys preveient la possibilitat de prorrogar la seva vigència per un termini de dos (2) anys, de manera que el termini màxim de gestió serà de set  (7) anys.

 

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

 

 1. a) Data límit de presentació: 15 dies naturals des de la publicació al Perfil del Contractant.
 2. b) Documentació a presentar: la prevista al plec de clàusules administratives particulars
 3. c) Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica: sobre digital del perfil del contractant de l’Ajuntament d’Anglesola.

 

Obertura de sobres electrònics.

 1. a) Entitat: Ajuntament d’Anglesola
 2. b) Lloc: Oficines municipals Pl. Església núm. 7 d’Anglesola
 3. c) Data: S’anunciarà el dia previst per l’obertura de les pliques, al tractar-se d’una licitació electrònica.
 4. d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte d’obertura de les proposicions és públic

 

Despeses d'anuncis.

 1. a) A càrrec de l'adjudicatari.

 

 

 

Anglesola a la data de la signatura electrònica.

L’Alcaldessa.

 

Document Actions