Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ANUNCI DE LICITACIÓ DE LA GESTIÓ DELEGADA DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE SERVEIS D'ANGLESOLA

Es troba oberta la licitació de la gestió delegada de la residència i centre de serveis d'Anglesola. Per consultar el plec de clàusules administratives particulars cal visitar el perfil del contractant. Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=57415413&lawType=

DIMARTS 14 GENER 2020

 

 

Expedient: 2019/264/02.08.03

Contractació de gestió de serveis públics

 

 

ANUNCI

LICITACIÓ DE CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DELEGADA DE SERVEI PÚBLIC

 

Entitat adjudicadora:

 1. a) Organisme: Ajuntament d’Anglesola
 2. b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria municipal
 3. c) Número d’expedient: 2019/264/02.08.03
 4. d) Adreça d'internet del perfil de contractant: https://seu-e.cat/ca/web/anglesola

 

Objecte del contracte.

 1. a) Tipus de contracte: contractació de la gestió delegada.
 2. b) Descripció: CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DELEGADA DE SERVEI PÚBLIC, RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA.
 3. c) CPV 45233252-0
 4. d) Lots: no hi ha lots
 5. e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació. Perfil Contractant

 

Tramitació i procediment.

 1. a) Tramitació: tindrà caràcter urgent atesa la necessitat immediata de prestar el servei.
 2. b) Procediment: Gestió delegada de naturalesa administrativa.

 

Pressupost base de licitació.

No hi haurà un pressupost de licitació atès que la gestió delegada no és, de llei, una formula de contractació pública; sens perjudici que se li hagi d’aplicar el règim de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació pròpies d’aquest cos normatiu.

 

Garanties.

 1. a) No s’exigeix la constitució de garantia provisional ni de garantia definitiva.

 

Obtenció de documentació i informació.

 1. b) Entitat : Secretaria de l'Ajuntament d’Anglesola
 2. c) Domicili: Pl. Església, 7
 3. d) Localitat i codi postal: Anglesola- 25320
 4. e) Telèfon:973.308.006
 5. f) Internet: http://www.anglesola.cat
 6. g) Data límit d'obtenció de documents i informació: El darrer dia per presentar les pliques.

 

 

 

 

Requisits específics del contractista.

 1. a) Classificació: no correspon.
 2. b) Altres requisits: Alta al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades.

 

Duració del contracte: cinc (5) anys preveient la possibilitat de prorrogar la seva vigència per un termini de dos (2) anys, de manera que el termini màxim de gestió serà de set  (7) anys.

 

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

 

 1. a) Data límit de presentació: 15 dies naturals des de la publicació al Perfil del Contractant.
 2. b) Documentació a presentar: la prevista al plec de clàusules administratives particulars
 3. c) Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica: sobre digital del perfil del contractant de l’Ajuntament d’Anglesola.

 

Obertura de sobres electrònics.

 1. a) Entitat: Ajuntament d’Anglesola
 2. b) Lloc: Oficines municipals Pl. Església núm. 7 d’Anglesola
 3. c) Data: S’anunciarà el dia previst per l’obertura de les pliques, al tractar-se d’una licitació electrònica.
 4. d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte d’obertura de les proposicions és públic

 

Despeses d'anuncis.

 1. a) A càrrec de l'adjudicatari.

 

 

 

Anglesola a la data de la signatura electrònica.

L’Alcaldessa.

 

Document Actions