Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ANUNCI RELATIU A LA RECUPERACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DURANT L'ESTAT D'ALARMA PROVOCAT PER LA PANDÈMIA COVID-19

DIMARTS 31 MARÇ 2020

ANUNCI

D’acord amb l’article 38, 43 i 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals en concordança amb l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, es fa pública la part resolutòria del Decret de l’Alcaldia de 25 de març de 2020 de recuperació temporal de les competències de l’alcaldia delegades en la Junta de Govern Local (decret alcaldia núm. 112/2019 de 08 de juliol de 2019) atès la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació del COVID-19 i per les necessitats de funcionament extraordinàries que es generen a l’Ajuntament d’Anglesola en relació a la preservació de la salut pública dels membres de la Corporació i del personal del consistori la transcripció literal de la part resolutiva de la qual és la següent:

“PRIMER. Recuperar temporalment les competències pròpies de l’Alcaldia (art. 21 LBRL) que es van cedir a la Junta de Govern Local per Decret núm. 112/2019, de 08 de juliol de 2019.

SEGON. Notificar aquesta resolució als membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Anglesola.

TERCER. Publicar aquesta resolució a l’e-tauler de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província.

QUART. Sens perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució se’n donarà compte al ple en la propera sessió ordinària que es celebri.”

Anglesola, a la data de la signatura electrònica.

L’Alcaldessa.

Document Actions