13° / 3° Clar

Actualitat

Subvencionades part de les despeses de manteniment i conservació per l'exercici 2018 per part de la Diputació de Lleida, mitjançant un ajut directe per import de 15.000 euros.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

 

L’Ajuntament d’Anglesola va inaugurar divendres la millora duta a terme en els últims mesos a la principal entrada del municipi, que han batejat com el jardí de la muralla. Un dels elements més significatius és un banc en homenatge als donants de sang. L’alcaldessa, Carme Miró, va explicar que aquest banc pretén agrair l’altruisme i la generositat de totes aquelles persones que amb la seva sang contribueixen a salvar vides. Una de les protagonistes de l’acte va ser Angeleta Orpella, veïna d’Anglesola i vicepresidenta de l’Associació de Donants de Sang de l’Urgell. Orpella té una dilatada trajectòria com a donant de sang, gairebé mig segle, i va ser una de les primeres voluntàries de la província en captar nous donants. De fet, és la Geganta de la Sang. També va participar-hi el Sr. Postu, que va presentar el seu segon llibre Soc més de l’oest.

L’actuació a l’entrada principal d’Anglesola s’ha centrat en condicionar i millora la zona coneguda com el bosquet de la muralla, on l’Ajuntament ha replantat nous arbres, arbusts, plantes i flors alhora que s’ha construït una escala i ha habilitat un espai de descans enmig de la natura. A la part baixa de la muralla, alumnes de l’EASD Ondara de Tàrrega van dissenyar un mural relacionat amb elements del paisatge i del poble d’Anglesola. L’actuació ha costat uns 35.000 euros i ha estat finançada per la Diputació de Lleida.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Divendres dia 22 de novembre en sessió del Ple de l’Ajuntament d’Anglesola es va aprovar de forma inicial el projecte de reforma i millora de l’enllumenat exterior que reduirà el consum elèctric a la meitat. El pressupost total es de 325.552,24 euros(iva inclòs) que serà finançada per una part de les subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixen el pas d’una economia baixa en carboni en el marc del Programa Operatiu FEDER, per una altra la Diputació de Lleida i per fons propis del municipi.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

 

"El Bono Social es un descuento aplicado a determinados colectivos considerados consumidores vulnerables. Este descuento varía según la situación de cada abonado, el descuento aplicado es de un 25% hasta un 40% sobre la factura total. Este porcentaje, dependiendo de diversas situaciones más como el riesgo de exclusión social, puede ser aún mayor. Por motivos del Covid-19 el Gobierno realizará una prórroga de dicha subvención como medida dentro del Plan de Actuación.

 

-Hay que ser titular del suministro eléctrico contratado en la residencia habitual.

-Tener contratado el PVPC, es decir, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor.

-Ser considerado consumidor vulnerables o vulnerable severo (familia numerosa o monoparental, pensionista, víctima del terrorismo o de la violencia de género, un miembro de la unidad familiar con discapacidad igual o mayor al 33%, etc).

-No superar el consumo máximo de 345 kWh mensual y el 4.140 kWh anual.

 

Para más información sobre ésta y otras ayudas:

 

- Bono social - https://www.companias-de-luz.com/el-bono-social/

- Bono social telefónico - https://www.zona-internet.com/bono-social-telefonico/

- Bono social del agua - https://www.serviciosluz.com/el-bono-social-del-agua-2020/

 

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Des de Protecció Civil iniciem un any més la campanya de preparació i sensibilització davant dels riscos d’hivern i us fem arribar els resums tècnics sobre el risc de nevades i d’allaus, i sobre els corresponents plans Neucat i Allaucat, per facilitar-vos la preparació i l’actualització dels vostres procediments i actuacions municipals.

Us recordem la importància de preparar-se i tenir previstes les actuacions que ha de fer el municipi enfront dels riscos que us poden afectar. Tingueu present que hi ha accions a fer abans, durant i després que es produeixi una emergència. Aquestes han d’estar especificades en els vostres plans d’actuació municipal.

Podeu consultar l’estat actual dels plans de protecció civil municipal que heu de fer de manera obligatòria a:

http://bit.ly/2Dy6sZr

Per fer una denuncia o una altra gestió també pots demanar cita prèvia

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

El Ministeri de Transició Ecològica i l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) han aprovat la sol·licitud d’ajut de l’Ajuntament d’Anglesola per renovar l’enllumenat públic exterior del municipi. Així doncs, el consistori rebrà una subvenció de 96.820,28 euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per renovar els 508 punts de llum actuals, de diferent tecnologia, i així poder-los substituir per tecnologia LED, molt més eficient.

Gràcies al recolzament financer de la Unió Europea es finançarà el 50% de l’actuació que té un cost total de 196.640,56 euros. Està previst que amb el canvi d’enllumenat es redueixi el consum energètic en 195.159 kWh l’any, el què equival a un estalvi energètic del 58,2 %.  

La subvenció per tal de renovar les instal·lacions d’enllumenat exterior s’inclou dins del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible per una economia baixa en carboni 2014-2020 aprovat mitjançant el Reial Decret 616/2017.

De la mateixa manera, l’ajuntament es troba actualment pendent de rebre una altra subvenció de la Diputació de Lleida. En cas que s’aprovi, la renovació de l’enllumenat públic tindrà un cost directe per l’Ajuntament de només el 25% de l’operació i per tant, l’actuació s’amortitzarà en un termini inferior als 3 anys.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

01 juliol de 2020

L’ajuntament d’Anglesola confia en l’Acord marc d’eficiència en l’enllumenat públic i es converteix en el 90è ens local en contractar algun dels serveis que s’hi ofereixen. Des d’aquest municipi de l’Urgell s’aposta pel subministrament i instal·lació de gairebé 500 llumeneres de tecnologia LED, afavorint no només l’estalvi energètic i econòmic sinó també contribuint a la disminució de la contaminació lumínica.

L’Acord marc d’eficiència en l’enllumenat públic ofereix la possibilitat de contractar no només el subministrament i instal·lació de llumeneres, sinó també el manteniment dels punts de llum que s’instal·lin o dels ja existents al municipi. A més es pot contractar la diagnosi de l’enllumenat públic, el servei d’assistència en l’eficiència energètica o optar per un contracte de gestió energètica que inclou el subministrament, la instal·lació i el manteniment integral de l’enllumenat públic.

Anglesola forma part d’un gruix molt important de petits municipis que adquireixen serveis a través de la central de compres de l’ACM. A banda de l’enllumenat públic, també ha contractat els subministraments de paper i de DEA

Les obres de rehabilitació energètica de l'envolvent tèrmica del edifici municipal polivalent per a usos socioculturals (Antiga llar dels jubilats) d'Anglesola s'ha executat amb el cofinançament del Fons FEDER gestionat per l'IDAE

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Galeria d'imatges

Licitació fins al 9 de febrer

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

ANUNCI

 

LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES D’INFRAESTRUCTURES I BÈNS DESTINATS A L’ÚS GENERAL EN L’AVINGUDA CATALUNYA DEL MUNICIPI D’ANGLESOLA

 

Entitat adjudicadora

 1. a) Organisme: Ajuntament d’Anglesola
 2. b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria municipal
 3. c) Número d’expedient: 2021/398/02.08.01
 4. d) Adreça d'internet del perfil de contractant: https://seu-e.cat/ca/web/anglesola

 

 

Objecte del contracte

 1. a) Tipus de contracte: Obres
 2. b) Descripció: Contracte d’obres d’infraestructures i béns destinats a l’ús general en l’avinguda Catalunya del municipi d’Anglesola.
 3. c) No s’escau
 4. d) CPV: 45233252-0
 5. e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació. Perfil Contractant
 6. f) Data de publicació de l'anunci de licitació: 19.01.2022

 

Tramitació i procediment

 1. a) Tramitació: Ordinària
 2. b) Procediment: Obert simplificat sumari

 

Pressupost base de licitació.

 1. a) PEM + Despeses Generals + Benefici industrial: 914,53 € i 14.472,05 € IVA 21 %.
 2. b) Pressupost d'execució per contracte 386,58 € IVA inclòs.

 

 

Garanties

 1. No s’exigeix, d’acord amb el previst pel tipus de procediment.

 

Obtenció de documentació i informació

 1. b) Entitat : Secretaria de l'Ajuntament d’Anglesola
 2. c) Domicili: Pl. Església, 7
 3. d) Localitat i codi postal: Anglesola- 25320
 4. e) Telèfon: 973.308.006
 5. f) Internet: http://www.anglesola.cat
 6. g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 24h abans de la finalització del termini per presentar l’oferta.
 7. h) Correu electrònic: secretaria@anglesola.cat.

 

Requisits específics del contractista.

 1. a) Classificació: consultar plec de clàusules administratives particulars
 2. b) Altres requisits: Alta al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades.

 

 

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

 1. a) Data límit de presentació: 09.02.2022
 2. b) Documentació a presentar: la prevista al plec de clàusules administratives particulars
 3. c) Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica: sobre digital del perfil del contractant de l’Ajuntament d’Anglesola.

 

Obertura de sobres electrònics.

 1. a) Entitat: Ajuntament d’Anglesola
 2. b) Lloc: Telemàticament
 3. c) Data: S’anunciarà el dia previst per l’obertura de les pliques, al tractar-se d’una licitació electrònica.
 4. d) Mesa de contractació: designada a la clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars

 

 

Anglesola a la data de la signatura electrònica.

L’Alcaldessa

 

 

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Es troba publicada la licitació del contracte d'obres per la renovació de la xarxa d'aigua i pavimentació del Carrer Lleida d'Anglesola al perfil del Contractant de l'Ajuntament d'Anglesola.

ANUNCI

LICITACIÓ DEL CONTRACTE PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER LLEIDA D’ANGLESOLA

 

Entitat adjudicadora:

 1. Organisme: Ajuntament d’Anglesola
 2. Dependència que tramita l'expedient: Secretaria municipal
 3. Número d’expedient: 2019/308/02.08.01
 4. Adreça d'internet del perfil de contractant: https://seu-e.cat/ca/web/anglesola

 

Objecte del contracte.

 1. Tipus de contracte: Obres.
 2. Descripció. PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER LLEIDA D’ANGLESOLA
 3. Lots. No s’escau
 4. CPV 45233252-0
 5. e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació. Perfil Contractant
 6. f) Data de publicació de l'anunci de licitació: 14/10/2019

 

Tramitació i procediment.

 1. Tramitació: Ordinària
 2. Procediment: Obert simplificat sumari

 

 

Pressupost base de licitació.

 1. PEM + Despeses Generals + Benefici industrial: 58.985,66 € i 12.386,99 € IVA 21 %
 2. Pressupost d'execució per contracte 71.372,65€

 

Garanties.

 1. No s’exigeix, d’acord amb el previst pel tipus de procediment

 

 

Obtenció de documentació i informació.

 1. Entitat : Secretaria de l'Ajuntament d’Anglesola
 2. Domicili: Pl. Església, 7
 3. Localitat i codi postal: Anglesola- 25320
 4. Telèfon: 973.308.006
 5. Internet: http://www.anglesola.cat
 6. Data límit d'obtenció de documents i informació: El darrer dia per presentar les pliques.

 

Requisits específics del contractista.

 1. Classificació: no correspon.
 2. Altres requisits: Alta al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades.

 

Calendari per a l’entrega de les obres i duració del contracte: L’execució de les obres està prevista en 4 mesos.

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

  1. Data límit de presentació: 05 de novembre de 2019
  2. Documentació a presentar: la prevista al plec de clàusules administratives particulars
 • Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica: sobre digital del perfil del contractant de l’Ajuntament d’Anglesola.

 

Obertura de sobres electrònics.

 1. Entitat: Ajuntament d’Anglesola
 2. Lloc: Oficines municipals Pl. Església núm. 7 d’Anglesola
 3. Data: S’anunciarà el dia previst per l’obertura de les pliques, al tractar-se d’una licitació electrònica.
 4. Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte d’obertura de les proposicions és públic
 5. Mesa de contractació: designada a la clàusula 17 del plec de clàusules administratives particulars

 

Despeses d'anuncis.

 1. A càrrec de l'adjudicatari.

 

 

Anglesola a la data de la signatura electrònica.

L’Alcaldessa.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

L'ajuntament d'Anglesola porta a terme una actuació de millora al camp de futbol municipal amb unes grades.

La instal·lació d'aquestes noves grades compta amb una subvenció de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA

 L'objectiu es poder veure els partits amb més comoditat i en millors condicions ja que el futbol d'Anglesola compta amb una gran afició.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

 

L’artista d’Anglesola David Escribà, amb l’ajuda del regidor Enric Valls, ha treballat aquest estiu en la confecció d’un mural de grans dimensions que presidirà el nou pati de l’escola Santa Creu d’Anglesola, que es va estrenar el mes de desembre passat. Valls va dir que el mural ocupa una superfície de 120 metres quadrats i va destacar que han estat treballant amb l’obra durant les tardes d’aquest mes d’agost.

Per la seva banda, l’artista Escribà va explicar que el mural “representa l’esperit entremaliat” dels nens combinant fauna autòctona com conills, mussols, serps i senglars amb el vessant didàctic de l’escola.

Text: Laia Pedrós Castany

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969


Des de fa uns dies, podem gaudir del nou mobiliari lúdic infantil.

Actuació prevista en el pressupost 2019 per un valor de 9.970,00 €, finançats amb recursos propis.


Ara toca que els nostres infants els disfrutin!!!

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Entitat gestora - Fundació Serveis de Suport- RESIDOM (JUNEDA)

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Objectiu: Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals. Reduir el número de desplaçaments dins dels pobles i ciutats mitjançant la instal.lació de sistemes de recollida als establiments.

Persones beneficiàries:

 • Empreses de comerç i serveis, artesania i moda.
 • Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Accions subvencionables:

Àmbit 1: recuperació dels locals buits

 • La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
 • L'ús d'aparadors de locals tancats.
 • La continuïtat de l'empresa comercial.
 • L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d'establiments

 • La reforma de l'establiment en parades de mercats municipals sedentaris
 • L'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
 • La reforma de l'establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).

Àmbit 3: sistemes de “Click & Collect”

 • Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent).

Requisits: Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

Àmbit 1:

 • En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
 • Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall.
 • Han de disposar del corresponent permís municipal.
 • Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals.

Àmbit 2:

 • En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.
 • En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2on grau).

Àmbit 3:

 • Seran beneficiàries les botigues a peu de carrer i les parades de mercats municipals sedentaris que disposin de l'espai suficient per incorporar punts de recollida digitalitzats.

Quantia de la subvenció: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 e

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Donem la benvinguda  a la Sra. Razika Zarioh, jove graduada en dret i inscrita al programa de Garantía Juvenil.

Contractada en pràctiques per l'Ajuntament a través de la subvenció otorgada pel servei d' Ocupació de Catalunya i  amb el Fons Social Europeu.

Estarà amb nosaltres fent tasques de suport a intervenció-secretaria fins el dia 29 d'abril del 2020.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

  La Diputació de Lleida col·labora en les despeses que té aquesta corporació en concepte de “Programa per a la promoció d’hàbits saludables per l’any 2018” per import de 6.500 €.

 

 

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Des de l'Ajuntament us volem fer saber, que hem tingut contactes amb el Servei Territorial de Treball, Afers socials i famílies.
Ens han fet saber que en aquest moment d'emergència sanitària són imprescindibles les places de la Residència d'Anglesola i estem treballant per poder donar-hi aquest suport.
No podem dir gran cosa més, tret que seran persones amb grau 2 i 3 de dependència i que ens garanteixen que no hauran tingut contacte amb la COVID-19.
Són moments complicats i entre tots ho hem de fer tot.
Us demanem paciència i comprensió, us mantindrem informats.
En aquests moments on prima la solució de l’emergència, us hem de dir que l’obertura sembla imminent.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Aquest mes s'ha iniciat el Servei de Gestió de la Campanya Agrària de l'Urgell 2020, que consisteix en realitzar una tasca d'intermediació entre els temporers i els pagesos/es o bé empresaris/es que necessitin personal per a la recol·lecció i comercialització de la fruita en la campanya agrària d'aquest any a través d'una borsa de treball on s’inscriuen els interessats en participar al moviment. A més, s'ofereix una orientació sociolaboral a tot aquell que ho necessiti.

Aquest servei s'oferirà els dijous de 8:00 a 15:00 a l'Ajuntament d'Anglesola. Pots contactar també al correu agraria@urgell.cat o bé trucant al telèfon 973 30 80 06.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

 Informació actualitzada de les mesures que s'han pres des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per encarar la situació d’emergència causada pel COVID19

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Tercera cobrança 2019
La tercera cobrança del 2019 comença el 20 de setembre i finalitza el 20 de novembre. Durant aquest període es posen al cobrament els rebuts de:
- l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica
- Impost sobre Activitats Econòmiques
- i taxes i altres ingressos de dret públic
La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 31d'octubre.
Per domiciliar un rebut d'aquesta cobrança, l'interessat te dues opcions:
 - a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL (https://ov.oagrtl.cat/)
 - trucar al telèfon gratuït 900 354 136 de l'1 al 25 d'octubre (de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí)
El tercer termini de rebuts domiciliats d'IBI-Urbana i BICES es carregarà el 31 d'octubre.
També recordar que, una vegada iniciada la cobrança, podeu disposar de les llistes cobratòries al següent enllaç: https://emunicipal.diputaciolleida.cat, on podreu accedir al seu contingut identificant-vos amb el nom d'usuari i contrasenya.

Parcel.lari d'IBI Rústica
Pel que fa a l'Impost sobre Béns Immobles Rústica, quan el contribuent es descarregui les dades del rebut, automàticament li sortirà el parcel.lari. També pot accedir-hi a través de la següent adreça: https://ov.oagrtl.cat/703.aspx

La tercera cobrança del 2020 comença el 14 d'octubre i finalitza el 15 de desembre.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Tercera cobrança 2020


La tercera cobrança del 2020 comença el 14 d'octubre i finalitza el 15 de desembre. Durant aquest període es posen al cobrament els rebuts de:
- l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica
- Impost sobre Activitats Econòmiques
- Impost sobre Vehicles de tracció mecànica de Salàs de Pallars i Alàs i Cerc
- i taxes i altres ingressos de dret públic
La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 4 de novembre.

Per domiciliar un rebut d'aquesta cobrança, l'interessat te dues opcions:
 - a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL (https://ov.oagrtl.cat/)
 - trucar al telèfon gratuït 900 354 136 del 16 d'octubre al 2 de novembre (de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí).

El tercer termini de rebuts domiciliats d'IBI-Urbana i BICES es carregarà el 4 de novembre.

També recordar que, una vegada iniciada la cobrança, podeu disposar de les llistes cobratòries al següent enllaç: ww.oagrtl.net, on podreu accedir al seu contingut identificant-vos amb el nom d'usuari i contrasenya.

Parcel.lari d'IBI Rústica


Pel que fa a l'Impost sobre Béns Immobles Rústica, quan el contribuent es descarregui les dades del rebut, automàticament li sortirà el parcel.lari. També pot accedir-hi a través de la següent adreça: https://ov.oagrtl.cat/703.aspx.