24° / 10° Intervals de núvols

LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES D’INFRAESTRUCTURES I BÈNS DESTINATS A L’ÚS GENERAL EN L’AVINGUDA CATALUNYA DEL MUNICIPI D’ANGLESOLA

Licitació fins al 9 de febrer

DIJOUS 20 GENER 2022

ANUNCI

 

LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES D’INFRAESTRUCTURES I BÈNS DESTINATS A L’ÚS GENERAL EN L’AVINGUDA CATALUNYA DEL MUNICIPI D’ANGLESOLA

 

Entitat adjudicadora

 1. a) Organisme: Ajuntament d’Anglesola
 2. b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria municipal
 3. c) Número d’expedient: 2021/398/02.08.01
 4. d) Adreça d'internet del perfil de contractant: https://seu-e.cat/ca/web/anglesola

 

 

Objecte del contracte

 1. a) Tipus de contracte: Obres
 2. b) Descripció: Contracte d’obres d’infraestructures i béns destinats a l’ús general en l’avinguda Catalunya del municipi d’Anglesola.
 3. c) No s’escau
 4. d) CPV: 45233252-0
 5. e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació. Perfil Contractant
 6. f) Data de publicació de l'anunci de licitació: 19.01.2022

 

Tramitació i procediment

 1. a) Tramitació: Ordinària
 2. b) Procediment: Obert simplificat sumari

 

Pressupost base de licitació.

 1. a) PEM + Despeses Generals + Benefici industrial: 914,53 € i 14.472,05 € IVA 21 %.
 2. b) Pressupost d'execució per contracte 386,58 € IVA inclòs.

 

 

Garanties

 1. No s’exigeix, d’acord amb el previst pel tipus de procediment.

 

Obtenció de documentació i informació

 1. b) Entitat : Secretaria de l'Ajuntament d’Anglesola
 2. c) Domicili: Pl. Església, 7
 3. d) Localitat i codi postal: Anglesola- 25320
 4. e) Telèfon: 973.308.006
 5. f) Internet: http://www.anglesola.cat
 6. g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 24h abans de la finalització del termini per presentar l’oferta.
 7. h) Correu electrònic: secretaria@anglesola.cat.

 

Requisits específics del contractista.

 1. a) Classificació: consultar plec de clàusules administratives particulars
 2. b) Altres requisits: Alta al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades.

 

 

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

 1. a) Data límit de presentació: 09.02.2022
 2. b) Documentació a presentar: la prevista al plec de clàusules administratives particulars
 3. c) Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica: sobre digital del perfil del contractant de l’Ajuntament d’Anglesola.

 

Obertura de sobres electrònics.

 1. a) Entitat: Ajuntament d’Anglesola
 2. b) Lloc: Telemàticament
 3. c) Data: S’anunciarà el dia previst per l’obertura de les pliques, al tractar-se d’una licitació electrònica.
 4. d) Mesa de contractació: designada a la clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars

 

 

Anglesola a la data de la signatura electrònica.

L’Alcaldessa