Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Licitació del contracte d'obres per la rehabilitació energètica de la envolvent tèrmica del edifici municipal "Llar dels jubilats" d'Anglesola

DIMARTS 27 ABRIL 2021

ANUNCI

 

LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE LA ENVOLVENT TÈRMICA DEL EDIFICI MUNICIPAL “LLAR DELS JUBILATS D’ ANGLESOLA

 

Entitat adjudicadora

a)         Organisme: Ajuntament d’Anglesola

b)         Dependència que tramita l'expedient: Secretaria municipal

c)         Número d’expedient: 2021/104/02.08.01

d)         Adreça d'internet del perfil de contractant: https://seu-e.cat/ca/web/anglesola

 

Objecte del contracte

a)         Tipus de contracte: Obres

b)         Descripció. contracte d’obres per la rehabilitació energètica de la envolvent tèrmica del edifici municipal “llar dels jubilats.

c)         Lots. No s’escau

d)         CPV: 45200000

e)         Mitjà de publicació de l'anunci de licitació. Perfil Contractant

f)         Data de publicació de l'anunci de licitació: 26.04.2021

 

Tramitació i procediment

a)         Tramitació: Ordinària

b)         Procediment: Obert simplificat

 

Pressupost base de licitació.

a)         PEM + Despeses Generals + Benefici industrial: 93.890,40 € i 19.716,98 € IVA 21 %

b)         Pressupost d'execució per contracte 113.607,38€

 

Garanties

a)         Garantia definitiva: 5% del preu del lot adjudicat, exclòs l’impost sobre el valor afegit.

 

 

Obtenció de documentació i informació

b)         Entitat : Secretaria de l'Ajuntament d’Anglesola

c)         Domicili: Pl. Església, 7

d)         Localitat i codi postal: Anglesola- 25320

e)         Telèfon:973.308.006

f)         Internet: http://www.anglesola.cat

g)         Data límit d'obtenció de documents i informació: 24h abans de la finalització del termini per presentar l’oferta.

h)         Correu electrònic: secretaria@anglesola.cat.

 

Requisits específics del contractista.

a)         Classificació: consultar plec de clàusules administratives particulars

b)         Altres requisits: Alta al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades.

 

 

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

a)         Data límit de presentació: 16.05.2021

b)         Documentació a presentar: la prevista al plec de clàusules administratives particulars

c)         Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica: sobre digital del perfil del contractant de l’Ajuntament d’Anglesola.

 

Obertura de sobres electrònics.

a)         Entitat: Ajuntament d’Anglesola

b)         Lloc: Telemàticament

c)         Data: S’anunciarà el dia previst per l’obertura de les pliques, al tractar-se d’una licitació electrònica.

d)         Mesa de contractació: designada a la clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars

 

 

Anglesola a la data de la signatura electrònica.

L’Alcaldessa

Document Actions