31° / 14° Núvols

Licitació del contracte d'obres per la renovació de la xarxa d'aigua i pavimentació del Carrer Lleida d'Anglesola

DIVENDRES 25 OCTUBRE 2019

Es troba publicada la licitació del contracte d'obres per la renovació de la xarxa d'aigua i pavimentació del Carrer Lleida d'Anglesola al perfil del Contractant de l'Ajuntament d'Anglesola.

ANUNCI

LICITACIÓ DEL CONTRACTE PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER LLEIDA D’ANGLESOLA

 

Entitat adjudicadora:

 1. Organisme: Ajuntament d’Anglesola
 2. Dependència que tramita l'expedient: Secretaria municipal
 3. Número d’expedient: 2019/308/02.08.01
 4. Adreça d'internet del perfil de contractant: https://seu-e.cat/ca/web/anglesola

 

Objecte del contracte.

 1. Tipus de contracte: Obres.
 2. Descripció. PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER LLEIDA D’ANGLESOLA
 3. Lots. No s’escau
 4. CPV 45233252-0
 5. e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació. Perfil Contractant
 6. f) Data de publicació de l'anunci de licitació: 14/10/2019

 

Tramitació i procediment.

 1. Tramitació: Ordinària
 2. Procediment: Obert simplificat sumari

 

 

Pressupost base de licitació.

 1. PEM + Despeses Generals + Benefici industrial: 58.985,66 € i 12.386,99 € IVA 21 %
 2. Pressupost d'execució per contracte 71.372,65€

 

Garanties.

 1. No s’exigeix, d’acord amb el previst pel tipus de procediment

 

 

Obtenció de documentació i informació.

 1. Entitat : Secretaria de l'Ajuntament d’Anglesola
 2. Domicili: Pl. Església, 7
 3. Localitat i codi postal: Anglesola- 25320
 4. Telèfon: 973.308.006
 5. Internet: http://www.anglesola.cat
 6. Data límit d'obtenció de documents i informació: El darrer dia per presentar les pliques.

 

Requisits específics del contractista.

 1. Classificació: no correspon.
 2. Altres requisits: Alta al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades.

 

Calendari per a l’entrega de les obres i duració del contracte: L’execució de les obres està prevista en 4 mesos.

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

  1. Data límit de presentació: 05 de novembre de 2019
  2. Documentació a presentar: la prevista al plec de clàusules administratives particulars
 • Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica: sobre digital del perfil del contractant de l’Ajuntament d’Anglesola.

 

Obertura de sobres electrònics.

 1. Entitat: Ajuntament d’Anglesola
 2. Lloc: Oficines municipals Pl. Església núm. 7 d’Anglesola
 3. Data: S’anunciarà el dia previst per l’obertura de les pliques, al tractar-se d’una licitació electrònica.
 4. Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte d’obertura de les proposicions és públic
 5. Mesa de contractació: designada a la clàusula 17 del plec de clàusules administratives particulars

 

Despeses d'anuncis.

 1. A càrrec de l'adjudicatari.

 

 

Anglesola a la data de la signatura electrònica.

L’Alcaldessa.