31° / 14° Núvols

Ordenances Municipals

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

application/pdf 2.pdf — 5196 KB

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

application/pdf 3.pdf — 4291 KB

TAXA PER LA LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS

application/pdf 04.- TAXA LLICÈNCIES ACTIVITATS 2020.pdf — 193 KB

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL.

application/pdf 5.pdf — 2217 KB

TAXA DE CLAVEGUERAM

application/pdf 6.pdf — 1569 KB

TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

application/pdf 07.- TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.pdf — 101 KB

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

application/pdf 9.pdf — 4757 KB

TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

application/pdf ordenan_a_10.pdf — 752 KB

TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS

application/pdf 11.pdf — 868 KB

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS CONSTITUÏTS AL SÒL, SUBSÒL O VOLADA DE LES VIES PÙBLIQUES A FAVOR D'EMPRESES DE SUBMINISTRAMENT.

application/pdf 12.pdf — 935 KB

TAXA PEL DESGUÀS DE CANALONS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL.

application/pdf 13.pdf — 730 KB

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE VEU PÚBLICA

application/pdf 14.pdf — 717 KB

TAXA PEL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

application/pdf 15.- TAXA PEL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE.pdf — 138 KB

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL

application/pdf 16.pdf — 1454 KB

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

application/pdf 17.pdf — 3638 KB

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES

application/pdf 18.- ENTRADA DE VEHICLES. GUALS.pdf — 137 KB

TAXA PER LA REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DE BESTIAR

application/pdf 19.pdf — 804 KB

TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

application/pdf 21.pdf — 1477 KB

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

application/pdf 22.pdf — 828 KB

TAXA PEL SERVEI DE BÀSCULA MUNICIPAL

application/pdf ordenan_a_23.pdf — 1176 KB

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'EMPLAÇAMENT I DE LES MESURES CORRECTORES A DISPOSAR EN LES ACTIVITATS RAMADERES DEL TERME MUNICIPAL

application/pdf 24.pdf — 3096 KB

ORDENANÇA REGULADOREA DE LES TAXES PER LA TRAMITACIÓ I L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE LES ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL

application/pdf 25.pdf — 1475 KB

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

application/pdf 26.pdf — 1829 KB

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

application/pdf 27.pdf — 5290 KB

REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS I FUNCIONAMENT DE LES TERRASSES DEL TERME MUNICIPAL D'ANGLESOLA

application/pdf 28.- REGULADORA DE LES TERRASSES.pdf — 271 KB

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

application/pdf 29.pdf — 1465 KB

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

application/pdf 30.pdf — 4104 KB

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA NETEJA I TANCAMENT DE TERRENYS O SOLARS

application/pdf 31.-ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA NETEJA I TANCAMENT DE TERRENYS O SOLARS.pdf — 44 KB

ORDENANÇA REGULADORA DELS SOROLL I LES VIBRACIONS AL TERME MUNICIPAL D'ANGLESOLA

application/zip ordenances.zip — 7167 KB

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS SIMILARS

application/pdf ordenan_a_33.pdf — 1335 KB

REGULADORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

application/pdf 35.-RESIDUS CONSTRUCCIÓ.pdf — 54 KB

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.