24° / 10° Intervals de núvols

Ordenança Fiscal nº 8 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS i OBRES.