13° / 3° Poc tapat

Ordenança Fiscal nº 8 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS i OBRES.