13° / 3° Clar

Ordenança Fiscal núm.18

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES