Ordenança Fiscal núm.4

TAXA PER LA LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS

Document Actions