13° / 3° Clar

Ordenança Fiscal núm.15

TAXA PEL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D'AIGUA