20° / 2° Clar

Ordenança Fiscal núm.31_A

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA NETEJA I TANCAMENT DE TERRENYS O SOLARS